انديشه هاي عالي ، دنياي عالي ما را مي سازند ،

 

من ، انديشه هايم را به دقت انتخاب مي كنم .

 

 

پرمودابترا