ما بي غمـان مست دل از دست داده ايم

 

همراز عشـق و هم نفس جـام بـاده ايم

 

بـر مـا بسي كـمـان ملامت كشيده اند

 

تـا كـار خود ز ابـروي جانان گشاده ايم

 

 

حافظ