ما خود را با توجه به كاري مي سنجيم كه توانايی

 

 انجامش را داريـم ، در حالي كه ديگران مـا را بـا

 

تـوجـه به كارهايي كه كرده ايم داوري مي كنند .

 

 

پرمودابترا