اگر تمام جهان را در پي شادكامي و موفقيت درنورديم ،

 

جـز در درون خـود نمي توانيم آن را به دست بياوريـم .

 

 

رالف والدو امرسون