من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد

قفسم برده به باغي و دلم شاد كنيد