عشق بلايي است كه همه خواستارش هستند .

افلاطون

 

عشق بايد شادي آور باشد ، نه رنج آور

ناپلئون

 

غرور آدمي فقط در برابر گرسنگي و عشق تسليم اختيار مي كند .

تاريخ تمدن

 

عاملي كه اين گونه زندگي را بر ما غم انگيز ساخته ،

پيري و پايان لذت ها نيست ، بلكه قطع اميد است .

شكسپير