آن قصـر كه جمشيد در او جـام گرفت

 

آهـو بـچه كـرد و روبــه آرام گـرفت

 

بـهرام كـه گـور مي گرفتي همه عمـر

 

ديدي كـه چگونه گـور بهرام گرفـت ؟