اگــر آن تـرك شيـرازي بـه دسـت آرد دل مــا را

 

بـه خـال هنـدويش بخشـم سمـرقنـد و بـخـارا را

 

من از آن حسن روز افزون كـه يوسف داشت دانستم

 

كـه عشـق از پـرده ي عصمـت بـرون آرد زليخـا را

 

 

حافظ