از خدا برگشتگان را كار چندان سخت نيست

 

سـخت كـار مـا بـود كز ما خدا برگشته است

 

 

اشراق اصفهاني