هــزار دشمنـم ار مـي كنند قصـد هـلاك

 

گـرم تو دوستـي ، از دشمنـان نـدارم بـاك

 

رود به خواب دو چشم از خيال تـو ؟ هيهـات

 

بـود صبـور دل انـدر فـراق تـو ؟ حاشـاك

 

 

حافظ