دلم كه گوهر اسرار حسن و عشق در اوست

 

توان به دست تـو دادن ، گـرش نكـو داری

 

 

حافظ