كسي را كه به دوستي گرفتي ،

 

نه با او مزاح كن و نه جدل .

 

 

امام صادق (ع)