هرگز ،

 

 لبخند را ترك نكن ،

 

حتي وقتي راحتي ،

 

چون ،

 

هر كس ممكن است عاشق لبخند تو شود .

 

 

گابريل گارسيا ماركز