بزرگترين تراژدي زندگي انسان ، مرگ نيست ،

 

 

بلكه اين است كه ديگر كسي را دوست نداشته باشد !

 

 

سامرست موآم