تو “ ، تنها دو حرف ،

 

سرشاري اين جهان را از آن من مي كني ،

 

و وقتي ناگهان ،

 

رها مي كني مرا و دور مي شوي ،

 

چون خانه متروكي ترك برمي دارم .

 

 

باروبر سواك ـ ترجمه احمد نوري زاده

 

 

ليلی : وقتی تو می آيی سرشار می شوم .سرشار از بودن . تو نشانه خيلی چيزهاست . خيلی صميميت ها . تو که می روی چيزی باقی نمی ماند .خيلی نکته های قشنگيه