خداوندا مرا عاشق خودت كن

 

 

 

امام سجاد ، صحيفه سجاديه 146 / دعاي 21