چـو دست بر سر زلفش زنم به تـاب رود

 

ور آتشـي طلبــم بـا ســر عتـاب رود

 

چــو مـاه نــو ، ره نظارگــان بيچـاره

 

زنـد بـه گـوشـه ابــرو و در نقـاب رود

 

 

حافظ