حال در ميانه روزهاي زندگي ام ،

 

اين حقيقت را كه به طراوت گلي ماناست ،

 

خرده خرده در مي يابم :

 

زندگي ، زريني و شيريني دانه اي گندم است ،

 

نفرت فاني و عشق باقي است .

 

 

كابرينلا ميسترال ـ ترجمه پرتو شريعنمداري