او ( حضرت مهدي ) از يارانش بيعت مي گيرد كه طلا

 و نقره اي نيندوزند و گندم و جويي ذخيره نكنند .

امام علي (ع)

 

هنگامي كه قائم ( حضرت مهدي ) قيام كند ،

دولت باطل از بين مي رود .

امام باقر (ع)

 

هنگامي كه قائم ( حضرت مهدي ) قيام مي كند در حالي

 كه پيمان و قرارداد و بيعت هيچ كس بر گردنش نيست .

امام صادق (ع)

 

بهره بردن از من در عصر غيبتم ،

 مانند بهره بردن از آفتاب است ،

هنگامي كه زير ابرها باشد .

امام زمان (عج)