تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي ،

 

ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي .

 

 

گابريل گارسيا ماركز

 

 

صادق اميدوار ( خودروبلاگ ) : نمی دانم اين شعر از کيست و شايد از نظر وزنی درست نباشد و يا من بخشهايی از آن را فراموش کرده باشم اما قشنگ است و مناسبت دارد:

ای که گفتی با دلم دردم مداوا ميکنی

من که مردم تا به کی امروز و فردا ميکنی

يا بکش يا چاره ای کن . . .

تا به کی جان کندن ما را تماشا ميکنی . . .