دوست دارم ،

 

 دوست داشتن را دوست دارم ،

 

مردن هيچ نيست ، جز ديده نشدن زان پس .

 

 

فرناندو پسوا ـ ترجمه رامين جهانبگلو