در آثار ادبي ، نويسنده و شاعر مي كوشد انديشه ها و عواطف خويش را در قالب مناسب ترين و زيباترين جملات و عبارات بيان كند . اين آثار همان گفته ها و نوشته هايي هستند كه مردم در طول تاريخ ، آن ها را شايسته ي نگهداري مي دانند و از خواندن و شنيدنشان لذت مي برند . فرهنگ درخشان ما ، جلوه گاه آثار ادبي بسياري مانند شاهنامه فردوسي ، اسرارالتوحيد ، تاريخ بيهقي ، مثنوي مولوي ، بوستان و گلستان سعدي ، غزليات حافظ ، دوبيتي هاي باباطاهر ، رباعيات خيام ، غزليات صائب تبريزي ، بيدل و استاد شهريار و است ، كه در شمار غني ترين و شيواترين آثار ادبي جهان قرار دارند .