بدترين شكل دلتنگي براي كسي ،

 

 آن است كه كنار او باشي و بدانی

 

 كـه هــرگــز بـه او نمي رسـي .

 

 

گابريل گارسيا ماركز