هـواخـواه تـو ام جـانـا و مي دانم كـه مي دانی

 

كـه هم ناديده مي بيني و هم ننوشته مي خوانـی

 

ملامتگو چــه دريـابـد ميان عـاشق و معشـوق

 

نبيند چشم نابينا ، خصوص اســرار پـنـهـانـی

 

 

 

حافظ