من اما بيشترين سخن را ،

 

 در كمترين زمان به تو گفتم ،

 

تنها به تو .

 

 

اوز دمير آصف ـ ترجمه عمران صلاحي