دست از طلـب نـدارم تا كـام مـن برآيد

 

يا تـن رسد به جانان يا جـان ز تـن برآيد

 

بگشاي تربتـم را بعـد از وفـات و بنگـر

 

كــز آتش درونـم دود از كفـن بـرآيـد

 

 

حافظ