دوستت دارم ،

 

 نه به خاطر شخصيت تو ،

 

بلكه به خاطر شخصيتي كه من ،

 

در هنگام با تو بودن پيدا مي كنم .

 

 

گابريل گارسيا ماركز