اگر چه سينما خود مولود مدرنيته است ، اما اطلاق “ فرزند ناخلف مدرنيته “ براي آن ، صفتي بي تناسب نخواهد بود ، چرا كه مدرنيته هر چه را بر قامت و قاعده منطق و عقل بدقواره مي ديد ، از گردونه وجود خارج مي ساخت ، اما سينما چنين ساختاري را كه خود محصول آن بود ، در هم ريخت . . .

 

محمد معماري ، خردنامه همشهري 18 شهريور 1383