مژده وصل تو كو كز سر جـان برخيزم

 

طايـر قدسم و از دام جهان بـرخيـزم

 

به ولاي تو كه گر بنـده خويشم خوانی

 

از سر خواجگي كـون و مكان برخيزم

 

 

حافظ