به ياد داشته باش كه يك ازدواج موفق به دو عامل بستگي دارد :

 

اول يافتن يك انسان خوب ، و دوم انسان خوب بودن .

 

جكسون براون