ناراحتي من از آن جهت نيست كه به من دروغ گفتي ،

 

ناراحتم كه ديگر نمي توانم به تو اعتماد كنم .

 

پرمودابترا