دردم از يـار اسـت و درمـان نيز هــم

 

دل فـداي او شـد و جـان نـيـز هــم

 

اينكـه مي گويند آن خـوش تر ز حسن

 

يــار مــا ايـن دارد و آن نـيـز هــم

 

 

حافظ