تصنيف

از خون جوانان وطن لاله دميده

از ماتم سرو قدشان ، سرو خميده

در سايه ي گل ، بلبل از اين غصه خزيده

گل نيز چو من ، در غمشان جامه دريده

چه كج رفتاري اي چرخ ! چه بدكرداري اي چرخ !

سر كين داري اي چرخ ! ،

نه دين داري ، نه آيين داري ( نه آيين داري ) اي چرخ !