هيچ است

 

 

فرزانه مي گويد ،

 

مي تواني به دستش آوري ،

 

با باد در نفست خواهد وزيد ،

 

آرام و بي خبر .

 

هيچ است ،

 

 

فرزانه مي گويد .

 

 

ترجمه علي عبداللهی

 

پرسش : آيا منظور و مقصود شاعره را مي دانيد ؟