آن

 

 

پس اينطوري بوده است ،

 

 

كسي نمي پرسد ، لطفا چه ،

 

من دوباره نرمه شيشه ها را جمع كردم ،

 

اما همه شان را كه كنار هم بگذارم ،

 

يك جام كه نمي شود .

 

 

 

پرسش : ايا شعر يا ترانه اي ايراني با اين مضمون شنيده ايد ؟