بنال بلبل اگــر بـا منـت سـر يـاري است

 

كه ما دو عاشـق زاريم و كـار مـا زاري است

 

در آن زمين كـه نسيمي وزد ز طـره دوسـت

 

چـه جـاي دم زدن نـافـه هاي تاتاري است

 

 

حافظ