دوست شما كسي است كه همه واقعيت ها را درباره

 

 شما مي دانـد ، و با اين حـال شما را دوست دارد !

 

 

پرمودابترا