در ديـــر مـغـان آمــد يــارم قـدحـي در دسـت

 

مسـت از مـي و مي خواران از نرگـس مستش مسـت

 

در نـعـل سـمـنـد او ، شـكــل مــه نـــو پـيـدا

 

وز قــــد بــلــنــد او ، بــالاي صـنـوبـر پسـت

 

 

حافظ