ستـاره اي بـدرخشيـد و مـاه مجلس شد

 

دل رهيـده ي مـا را انيـس و مـونـس شد

 

نگـار من كه به مكتب نرفت و خـط ننوشت

 

بـه غمـزه مسئله آمـوز صـد مـدرس شـد

 

كـرشمه ي تـو شـرابي بـه عاشقـان پيمود

 

كـه علـم بي خبر افتاد و عقـل بي حس شد

 

 

 

حافظ