كسی

 

كسي هست كه مي انديشدم ،

نفس مي كشدم ،

راه مي بردم ،

مي آفريند ، مرا و جهان را ،

مي بردم و مي ايستاندم ،

اين كس كيست ؟

 

او منم ؟

 

و من اويم ؟