بـراي ديـدنت يـك بـار ديگـر

 

دل مـن مي زند حيـوونكي لـك

 

قـرار مـا و تـو در سينـما بــود

 

چـرا پس نيستي اي مـارمـولك !

 

 

 

رضا رفيع ، شب شعر طنز در حلقه رندان