روي به محراب نهادن چه سود

 

دل بـه بخـارا و بتــان طـراز

 

ايـزد ما ، وسوسه ي عاشقـی

 

از تـو پذيـرد ، نپذيرد نمـاز

 

 

رودكی

 

مهندس ابوذر صغيری ( بوشهر ) : الرحمن... الرحيم... جميل... يحب الجمال....

 اين است صفات خالق بزرگ ما .