قلب مادر

داد معشوقه به عاشق پيغام ،

كه كند مادر تو با من جنگ

هر كجا بيندم ، از دور كند ،

چهره پر چين و جبين پر آژنگ

آه دست پسرم يافت خراش ،

واي پاي پسرم ، خورد به سنگ

مهندس صابری ( ديد مهندسی ) : اين کلبه‌ی زيبا مکانی خوب برای استراحت فکری و روحی‌است.

تکتم : بچه تر از اين که بودم هميشه وقتی مامانم اين شعر رو برام می خوند دلم ميگرفت راستی از ايرج ميرزا شعر های ديگه ای هم هست