يكـي درد و يكـي درمـان پسندد

 

يكـي وصـل و يكي هجران پسندد

 

من از درمان و درد و وصل و هجران

 

پسنـدم آنچـه را جـانـان پسندد

 

 

باباطاهر عريان