راهي ست راه عشـق كه هيچش كناره نيست

 

آنجا جـز آنكـه جـان بسپارند ، چـاره نيست

 

هر گه كه دل به عشق دهي خـوش دمي بـود

 

در كـار خيـر حـاجـت هيـچ استخاره نيست

 

 

حافظ