جسم ها ، چون كوزه هاي بسته سر

تا كه در هر كوزه چه بود در نگر

كوزه ي اين تن پر از آب حيات

كوزه ي آن تن پر از زهر ممات

گر ، به مظروفش نظر داري شهي

ور به ظرفش عاشقي ، تو گمرهي

لفظ را ماننده ي اين جسم دان

معني اش در اندرون مانند جان

ديده ي تن دائما تن بين بود

ديده ي جان ، جان پر فن بين بود

 

مولانا جلال الدين محمد مولوي