براي ويران ساختن ،

 

و دوباره آفريدن ،

 

وقت خواهد بود ،

 

وقت براي تو ، وقت براي من ،

 

وقت براي صدها رؤيا

 

تي اس اليوت ـ ترجمه پروانه مژده