از يك قورباغه بپرسيد زيبايي چيست ؟ بي ترديد زيبايي را در چهره قورباغه

 

 ماده اي جست و جو مي كند كه دو چشم گرد و ورقلمبيده از سركوچكش

 

 بيرون جسته ، دهاني فراخ ، شكمي زرد و پشتي سياه دارد .

 

والتر