مـا در پيـالـه عـكـس رخ يـار ديده ايم

 

اي بـي خبــر ز لـذت شـرب مـدام مـا

 

هرگز نميرد آنكه دلش زنـده شد به عشـق

 

ثبت است بـر جـريده ي عـالـم دوام مـا

 

حافظ