بيا اي شيخ و از خمخانه ي ما

 

شرابي خـور كه در كوثر نباشد

 

بشوي اوراق اگر همدرس مايی

 

كـه علم عشـق در دفتـر نباشد

 

 

حافظ